Skip to main content

SpeechOne

Belangrijk

Voer geen aanpassingen of wijzigingen door die niet in deze handleiding staan vermeld. Volg alle veiligheidsinstructies voor een juiste werking van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies

 • Bescherm het apparaat tegen regen en vloeistoffen om schade aan het apparaat of kortsluiting te voorkomen.

 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme warmte door het op een verwarming of in direct zonlicht te plaatsen.

 • Bescherm de snoeren tegen schade doordat ze in elkaar komen te zitten, met name bij de stekkers en waar snoeren het apparaat verlaten.

 • Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze gebruikershandleiding staan vermeld. Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra gerepareerd worden.

 • Alle draadloze apparaten zijn gevoelig voor interferentie. De prestaties kunnen hierdoor worden aangetast.

 • Maak een back-up van uw gegevens en opnames. De fabrieksgarantie dekt geen gegevensverlies door verkeerd handelen van gebruikers.

Oplaadbare interne accu

 • Dit apparaat bevat een li-polymeeraccu die niet door de klant vervangen mag worden. De accu mag alleen in erkende servicecentra of door een erkende Philipspartner voor dicteerapparaten worden vervangen.

 • Accu's bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Gebruikte accu's moeten op een officieel inzamelpunt weggegooid worden.

Kleine kinderen

Uw apparaat en de bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen omtrent RFblootstelling wanneer het vóór de mond wordt gebruikt of op minimaal 2,2 cm afstand van het lichaam wordt gebruikt.

Sommige onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Onderdelen van metaal kunnen door het apparaat worden aangetrokken. Plaats geen creditcards en magnetische opslagmedia in de buurt van het apparaat of in het docking station, omdat gegevens hierdoor gewist kunnen worden.

Verstoren van medische apparatuur

Het gebruik van radio-zendapparatuur kan de functionaliteit van onvoldoende afgeschermde medische apparaten schaden. Neem contact op met een arts of de fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of het voldoende is afgeschermd tegen externe RF-energie of indien u andere vragen heeft. Schakel het apparaat uit in zorginstellingen waarbij de regelgeving u erop wijst dat u dit moet doen. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig zijn voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

De apparaat bevat onderdelen die elektromagnetische golven uitzenden. Elektromagnetische golven kunnen de werking van geïmplanteerde medische apparaten verstoren, zoals pacemakers of geïmplanteerde cardioverter-defibrillatoren. Fabrikanten van medische apparaten raden u aan het draadloze apparaat op minimaal 15,3 cm afstand te houden van het geïmplanteerde medische hulpmiddel om potentiële verstoring van het medische apparaat te voorkomen. Personen die over dergelijke apparaten beschikken:

 • moeten het draadloze apparaat altijd meer dan 15,3 cm uit de buurt van het medische apparaat houden wanneer het draadloze apparaat wordt ingeschakeld.

 • mogen het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.

 • moeten het draadloze apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer ze vermoeden dat er interferentie plaatsvindt.

 • moeten de richtlijnen van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat lezen en volgen.

Als u nog verdere vragen heeft over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een geïmplanteerd medisch apparaat, vraag uw zorgverlener dan om advies.

Hoortoestellen

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen de werking van hoortoestellen verstoren. Vraag om advies bij uw zorgverlener indien er interferentie optreedt.

Voertuigen

RF-signalen kunnen elektronische voertuigsystemen verstoren die op de verkeerde manier zijn geïnstalleerd of onvoldoende zijn afgeschermd, zoals elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antiblokkeersystemen (ABS), elektronische snelheidscontrolesystemen en airbagsystemen. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant of de dealer van de fabrikant van uw voertuig of van de accessoires die zijn toegevoegd.

Alleen opgeleid personeel mag onderhoud uitvoeren aan het apparaat of het apparaat in een voertuig installeren. Indien de installatie of het onderhoud niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd, kan dit gevaarlijk zijn en kan elke garantie die op het apparaat van toepassing is, vervallen.

Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig op de juiste wijze is bevestigd en functioneert. Bewaar of vervoer geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in hetzelfde compartiment als het apparaat, de onderdelen of accessoires hiervan. Indien uw voertuig is voorzien van een airbag, denk er dan aan dat airbags met grote kracht worden opgeblazen.

Gebruik in vliegtuigen

Draadloze zenders kunnen de werking van andere elektronische apparatuur negatief beïnvloeden, waardoor er een storing kan optreden. Schakel uw apparaat uit als u vliegt.

Reinigen en desinfecteren

 • Trek alle snoeren uit het apparaat voordat u het begint te reinigen.

 • Gebruik een zachte droge doek om het apparaat te reinigen.

 • Om het apparaat te desinfecteren gebruikt u producten voor het desinfecteren van klinische ruimtes en verzorgingsapparatuur, zoals desinfectiedoekjes voor harde oppervlakken.

 • Gebruik geen agressieve chemicaliën of geconcentreerde reinigingsmiddelen.

 • Zorg ervoor dat er geen vocht in openingen komt.

 • Wrijf niet met harde of scherpe voorwerpen over het oppervlak, aangezien dit het oppervlak permanent kan beschadigen of krassen kan veroorzaken.

Weggooien van oude producten

WEEE

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.

Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw apparaat. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.

Gebruikte symbolen

Tip

Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw apparaat efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.

Opmerking

Met dit symbool worden opmerkingen aangegeven die u in acht moet nemen als u het apparaat gebruikt of hanteert.

Let op

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.