Skip to main content

VoiceTracer (DVT2110, DVT2810)

Belangrijk

Voer geen aanpassingen of wijzigingen door die niet in deze handleiding staan vermeld. Volg alle veiligheidsinstructies voor een juiste werking van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies

 • Bescherm het apparaat tegen regen en vloeistoffen om schade aan het apparaat of kortsluiting te voorkomen.

 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme warmte door het op een verwarming of in direct zonlicht te plaatsen.

 • Bescherm de snoeren tegen schade doordat ze in elkaar komen te zitten, met name bij de stekkers en waar snoeren het apparaat verlaten.

 • Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze gebruikershandleiding staan vermeld. Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra gerepareerd worden.

 • Alle draadloze apparaten zijn gevoelig voor interferentie. De prestaties kunnen hierdoor worden aangetast.

 • Maak een back-up van uw gegevens en opnames. De fabrieksgarantie dekt geen gegevensverlies door verkeerd handelen van gebruikers.

Oplaadbare interne accu

 • Dit apparaat bevat een li-polymeeraccu die niet door de klant vervangen mag worden. De accu mag alleen in erkende servicecentra of door een erkende Philipspartner voor dicteerapparaten worden vervangen.

 • Accu's bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Gebruikte accu's moeten op een officieel inzamelpunt weggegooid worden.

Gegevens opnieuw instellen

De Philips VoiceTracer heeft een intern geheugen met 8 GB interne opslagruimte. Als u de fabrieksinstellingen wilt terugzetten, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

 • Maak een back-up van uw gegevens en opnames. Als de fabrieksinstellingen worden teruggezet, worden alle gegevens op uw apparaat verwijderd.

 • Het geheugen op een computer formatteren, kan voor compatibiliteitsproblemen met uw apparaat zorgen. Formatteer het geheugen alleen op het apparaat.

Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u een hoofdtelefoon gebruikt:

 • Stel het volume op een gemiddelde stand in en gebruik een hoofdtelefoon niet om erg lang mee te luisteren.

 • Stel het volume vooral niet in op een stand die uw gehoor niet kan verdragen.

 • Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.

 • Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtig of staak het gebruik voor een poosje.

 • Gebruik geen hoofdtelefoon als u een gemotoriseerd voertuig bestuurt, aan het fietsen bent, aan het skateboarden bent, etc. U vormt een gevaar voor uzelf en andere weggebruikers en mogelijk overtreedt u de wet.

Kleine kinderen

Uw apparaat en de bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten bereik van kleine kinderen.

Wettelijke beperkingen voor opname

 • Gebruik van de opnamefunctie van het apparaat is onderhevig aan wettelijke beperkingen die in uw land van toepassing kunnen zijn. Tevens moet u de privacy en persoonlijke rechten van derden respecteren als u gesprekken of colleges opneemt.

 • Als u telefoongesprekken op wilt nemen, dient u te controleren of dit is toegestaan in uw land. In bepaalde landen bent u wettelijk verplicht om degene met wie u een telefoongesprek voert te vertellen dat u het gesprek opneemt.

Reinigen en desinfecteren

 • Trek alle snoeren uit het apparaat voordat u het begint te reinigen.

 • Gebruik een zachte droge doek om het apparaat te reinigen.

 • Om het apparaat te desinfecteren gebruikt u producten voor het desinfecteren van klinische ruimtes en verzorgingsapparatuur, zoals desinfectiedoekjes voor harde oppervlakken.

 • Gebruik geen agressieve chemicaliën of geconcentreerde reinigingsmiddelen.

 • Zorg ervoor dat er geen vocht in openingen komt.

 • Wrijf niet met harde of scherpe voorwerpen over het oppervlak, aangezien dit het oppervlak permanent kan beschadigen of krassen kan veroorzaken.

Weggooien van oude producten

WEEE

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.

Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw apparaat. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.

Gebruikte symbolen

Tip

Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw apparaat efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.

Opmerking

Met dit symbool worden opmerkingen aangegeven die u in acht moet nemen als u het apparaat gebruikt of hanteert.

Let op

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.