Skip to main content

SpeechOne

Viktigt

Gör inga ändringar eller justeringar som inte nämns i den här användarhandboken. Alla säkerhetsföreskrifter måste följas för att enheten ska fungera som avsett. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att säkerhetsföreskrifterna inte följts.

Säkerhetsföreskrifter

 • Enheten ska skyddas från regn och vätskor för att förhindra att skador eller kortslutning uppstår.

 • Utsätt inte enheten för överdriven värme genom att placera den i direkt solljus eller på ett element eller liknande.

 • Se till att undvika klämskador på sladdarna, särskilt närmast kontakten och där sladden går ut ur enhetens hölje.

 • Utför inga underhållsåtgärder som inte nämns i den här användarhandboken. Enheten får inte monteras isär för reparation. Reparationer måste utföras på ett auktoriserat servicecenter.

 • Alla trådlösa enheter kan påverkas av störningar som inverkar på prestandan.

 • Ta alltid backup på dina data och inspelningar. Tillverkargarantin omfattar inte förlust av data till följd av användarens åtgärder.

Inbyggt uppladdningsbart batteri

 • Enheten är försedd med ett inbyggt litiumpolymerbatteri som inte ska bytas av användaren. Batteriet måste bytas på ett auktoriserat servicecenter eller av någon av Philips auktoriserade partners för dikteringsutrustning.

 • Batterier innehåller ämnen som kan förorena miljön. Använda batterier måste lämnas till en återvinningsstation.

Barn

Enheten och dess tillbehör kan innehålla små delar. Håll dem utom räckhåll för småbarn.

Driftmiljö

Enheten följer riktlinjerna för RF-exponering när den används framför munnen eller är placerad minst 2,2 cm från kroppen.

Vissa delar av enheten är magnetiska och kan dra till sig metalliska föremål. Placera aldrig kreditkort eller andra magnetiska lagringsmedier nära enheten eller i dockningsstationen eftersom informationen på dem då kan raderas.

Störningar på medicinteknisk utrustning

Utrustning med radiosändare kan störa funktionen hos medicinteknisk utrustning som inte har tillräckligt skydd. Fråga en läkare eller tillverkaren av den medicintekniska utrustningen om den har tillräckligt skydd mot extern RFenergi, eller om du har andra frågor. Stäng av enheten när du befinner dig på en vårdinrättning där det finns anslag om detta. Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig mot extern RF-energi.

Implanterad medicinteknisk utrustning

Denna apparat innehåller komponenter som avger elektromagnetiska vågor. Elektromagnetiska vågor kan störa implanterad medicinteknisk utrustning som pacemakers eller implanterade defibrillatorer. Tillverkarna rekommenderar ett minsta avstånd på 15,3 cm mellan trådlösa enheter och implanterad medicinteknisk utrustning för att undvika potentiella störningar på den medicintekniska utrustningen. Om du har sådan utrustning implanterad ska du:

 • alltid hålla den trådlösa enheten minst 15,3 cm från den medicintekniska utrustningen när den trådlösa enheten är påslagen

 • undvika att bära den trådlösa enheten i en bröstficka

 • omedelbart stänga av den trådlösa enheten om det finns anledning att misstänka en pågående störning

 • läsa och följa anvisningarna från tillverkaren av den medicintekniska utrustningen.

Om du har frågor kring användning av trådlösa enheter tillsammans med implanterad medicinteknisk utrustning kan du kontakta din vårdcentral.

Hörapparater

En del digitala trådlösa enheter kan störa vissa hörapparater. Om det uppstår störningar kan du rådgöra med din hörcentral.

Fordon

RF-signaler kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt skyddade elektroniska system i motorfordon, däribland elektroniska bränsleinsprutningssystem, elektroniska låsningsfria bromssystem, elektroniska farthållningssystem och airbagsystem. Om du vill veta mer kan du kontakta tillverkaren av fordonet eller eventuell tilläggsutrustning, eller tillverkarens representant.

Endast behörig personal får utföra service på enheten eller installera den i ett fordon. Felaktig installation eller service kan innebära fara och göra att garantin för enheten blir ogiltig.

Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i ditt fordon är korrekt monterad och fungerar som den ska. Lättantändliga vätskor, gaser och explosiva material får inte förvaras eller transporteras i samma utrymme som enheten, delar av den eller eventuella tillbehör. Om ditt fordon är utrustat med airbag, kom ihåg att airbags expanderar mycket kraftfullt när de fylls med luft.

Ombord på flygplan

Trådlösa sändare kan inverka negativt på annan elektronisk utrustning så att den inte fungerar som den ska. Stäng av enheten när du reser med flyg.

Rengöring och desinficering

 • Koppla ur alla sladdar innan du rengör enheten.

 • Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.

 • Desinficera enheten med hjälp av en produkt för ytdesinficering av kliniska utrymmen och patientutrustning, till exempel våtservetter med desinficeringsmedel.

 • Använd inte frätande kemikalier eller starka rengöringsmedel.

 • Se till att det inte kommer in fukt i öppningarna.

 • Undvik att gnugga eller slå mot ytan med hårda eller vassa föremål eftersom det kan orsaka repor och skador som inte går bort.

Kassera gammal produkt

WEEE

En överkorsad hjulförsedd soptunna anger att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2011/65/EU. Underrätta dig om det lokala insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Rätt kassering av gamla produkter hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om den här användarhandboken

På de följande sidorna hittar du en snabb översikt över enheten. En detaljerad beskrivning finns i de följande kapitlen i användarhandboken. Läs instruktionerna noggrant.

Symboler som används

Tips

Den här symbolen markerar information som hjälper dig att använda enheten på ett enklare och effektivare sätt.

Notera

Den här symbolen markerar något som du bör vara uppmärksam på när du använder enheten.

Observera

Den här symbolen varnar för skada på enheten och eventuell dataförlust. Skador kan orsakas av felaktig hantering.