Skip to main content

SpeechMike Premium (LFH3500, LFH3600)

Belangrijk

Voer geen aanpassingen of wijzigingen door die niet in deze handleiding staan vermeld. Volg alle veiligheidsinstructies voor een juiste werking van het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.

Veiligheidsinstructies

 • Bescherm het apparaat tegen regen en vloeistoffen om schade aan het apparaat of kortsluiting te voorkomen.

 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme warmte door het op een verwarming of in direct zonlicht te plaatsen.

 • Bescherm de snoeren tegen schade doordat ze in elkaar komen te zitten, met name bij de stekkers en waar snoeren het apparaat verlaten.

 • Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit die niet in deze gebruikershandleiding staan vermeld. Haal het apparaat niet uit elkaar om reparaties uit te voeren. Het apparaat mag uitsluitend in erkende servicecentra gerepareerd worden.

 • Alle draadloze apparaten zijn gevoelig voor interferentie. De prestaties kunnen hierdoor worden aangetast.

 • Maak een back-up van uw gegevens en opnames. De fabrieksgarantie dekt geen gegevensverlies door verkeerd handelen van gebruikers.

SpeechMike Barcode

Let op

Klasse 1 laser product

Dit product voldoet aan de eisen van:

 • 21CFR1040.10 en 1040.11 behalve voor afwijkingen conform Laser Notice No. 50, van 26 juli 2001.

 • EN60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001

 • IEC60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

De laser classificatie is aangeduid naast het scannervenster op het product.

Klasse 1 Laser toestellen worden niet als schadelijk beschouwd wanneer ze gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Volgende verklaring is vereist om te voldoen aan de US en internationale reglementeringen:

Let op

Probeer het toestel niet te openen. Laat alleen geautoriseerde service technici toe het toestel te herstellen. Het gebruik van toetsen, instellingen of handelingen anders dan hierin beschreven, kunnen leiden tot schadelijke blootstelling aan laserlicht.

Kleine kinderen

Uw apparaat en de bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten bereik van kleine kinderen.

EMF-regels naleven

Royal Philips N.V. fabriceert en verkoopt vele, op consumenten gerichte, producten zoals elektronische apparaten, die in het algemeen in staat zijn om elektromagnetische signalen uit te zenden en te ontvangen. Een van de voornaamste zakelijke principes van Philips is om alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor onze producten te nemen, om aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden te voldoen en binnen de EMF-normen die tijdens de fabricage van de producten van toepassing zijn, te blijven. Philips is zeer gemotiveerd om marktproducten die geen nadelige effecten op de gezondheid hebben, te ontwikkelen en te fabriceren. Philips bevestigt dat als zijn producten op de juiste wijze, voor hun bedoelde toepassing, worden gebruikt, deze veilig kunnen worden gebruikt volgens de huidige, uit wetenschappelijk onderzoek afkomstige, beschikbare resultaten. Philips speelt een actieve rol in het ontwikkelen van internationale EMF- en veiligheidsnormen, waarmee Philips de gelegenheid krijgt om in te springen op verdere standaardiseringsontwikkelingen om zijn producten snel te kunnen integreren.

Reinigen en desinfecteren

 • Trek alle snoeren uit het apparaat voordat u het begint te reinigen.

 • Gebruik een zachte droge doek om het apparaat te reinigen.

 • Om het apparaat te desinfecteren gebruikt u producten voor het desinfecteren van klinische ruimtes en verzorgingsapparatuur, zoals desinfectiedoekjes voor harde oppervlakken.

 • Gebruik geen agressieve chemicaliën of geconcentreerde reinigingsmiddelen.

 • Zorg ervoor dat er geen vocht in openingen komt.

 • Wrijf niet met harde of scherpe voorwerpen over het oppervlak, aangezien dit het oppervlak permanent kan beschadigen of krassen kan veroorzaken.

Weggooien van oude producten

WEEE

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.

Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw apparaat. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.

Gebruikte symbolen

Tip

Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw apparaat efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.

Opmerking

Met dit symbool worden opmerkingen aangegeven die u in acht moet nemen als u het apparaat gebruikt of hanteert.

Let op

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.