Skip to main content

SpeechMike (LFH3200, LFH3300)

Viktigt

Gör inga ändringar eller justeringar som inte nämns i den här användarhandboken. Alla säkerhetsföreskrifter måste följas för att enheten ska fungera som avsett. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av att säkerhetsföreskrifterna inte följts.

Säkerhetsföreskrifter

 • Enheten ska skyddas från regn och vätskor för att förhindra att skador eller kortslutning uppstår.

 • Utsätt inte enheten för överdriven värme genom att placera den i direkt solljus eller på ett element eller liknande.

 • Se till att undvika klämskador på sladdarna, särskilt närmast kontakten och där sladden går ut ur enhetens hölje.

 • Utför inga underhållsåtgärder som inte nämns i den här användarhandboken. Enheten får inte monteras isär för reparation. Reparationer måste utföras på ett auktoriserat servicecenter.

 • Alla trådlösa enheter kan påverkas av störningar som inverkar på prestandan.

 • Ta alltid backup på dina data och inspelningar. Tillverkargarantin omfattar inte förlust av data till följd av användarens åtgärder.

SpeechMike Barcode

Observera

Klass 1 laserprodukt

Denna produkt uppfyller:

 • 21CFR1040.10 och 1040.11 med undantag av avvikelser i enlighet med Laser Notice No. 50, daterad den 26 Juli 2001.

 • EN60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001

 • IEC60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

Laserklassifikationen finns i närheten av avläsarens skärm på produkten.

När produkten används på det sätt den är avsedd att användas är Klass 1 laserenheter inte riskfyllda att hantera. Följande meddelande behövs för att uppfylla internationella bestämmelser:

Observera

Försök inte att öppna enheten. Endast certifierade servicetekniker bör utföra reparationer. Användning av några andra kontroller, justeringar eller procedurer än de som beskrivs i denna handbok kan leda till att du utsätts för farligt laserljus.

Barn

Enheten och dess tillbehör kan innehålla små delar. Håll dem utom räckhåll för småbarn.

Uppfyller EMF

Koninklijke Philips N.V. tillverkar och säljer många produkter som riktar sig till konsumenter och dessa produkter har, liksom all elektronisk utrustning, generellt en förmåga att sända och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för att våra produkter skall uppfylla alla krav som ställs i lagstiftningen och för att de skall hålla sig inom de EMF-standarder som gäller vid den tidpunkt när produkterna tillverkas. Philips är engagerat för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några negativa effekter på hälsan. Philips intygar att om dess produkter hanteras korrekt för sin avsedda användning är de säkra att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns idag. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder vilket gör det möjligt för Philips att förutse den kommande utvecklingen av standardisering för tidig integrering i företagets produkter.

Rengöring och desinficering

 • Koppla ur alla sladdar innan du rengör enheten.

 • Rengör enheten med en mjuk, torr trasa.

 • Desinficera enheten med hjälp av en produkt för ytdesinficering av kliniska utrymmen och patientutrustning, till exempel våtservetter med desinficeringsmedel.

 • Använd inte frätande kemikalier eller starka rengöringsmedel.

 • Se till att det inte kommer in fukt i öppningarna.

 • Undvik att gnugga eller slå mot ytan med hårda eller vassa föremål eftersom det kan orsaka repor och skador som inte går bort.

Kassera gammal produkt

WEEE

En överkorsad hjulförsedd soptunna anger att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2011/65/EU. Underrätta dig om det lokala insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Rätt kassering av gamla produkter hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om den här användarhandboken

På de följande sidorna hittar du en snabb översikt över enheten. En detaljerad beskrivning finns i de följande kapitlen i användarhandboken. Läs instruktionerna noggrant.

Symboler som används

Tips

Den här symbolen markerar information som hjälper dig att använda enheten på ett enklare och effektivare sätt.

Notera

Den här symbolen markerar något som du bör vara uppmärksam på när du använder enheten.

Observera

Den här symbolen varnar för skada på enheten och eventuell dataförlust. Skador kan orsakas av felaktig hantering.