Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers

Lees deze softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers zorgvuldig door. Klik op 'Download' om verder te gaan met downloaden, of klik op 'Ik ga niet akkoord' om terug te gaan naar de vorige pagina.

Deze softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers (‘deze overeenkomst’) is een juridisch bindende overeenkomst tussen u (individu of rechtspersoon) en Speech Processing Solutions GmbH waarvan de hoofdvestiging zich bevindt op het adres Gutheil-Schoder-Gasse 10-12, 1100 Wenen, Oostenrijk, en de met haar verbonden ondernemingen (gezamenlijk ‘SPS’ genoemd). Met deze overeenkomst hebt u het recht bepaalde software (de ‘software’) te gebruiken inclusief gebruikersdocumentatie in elektronische vorm die afzonderlijk of samen met een Philips- of SPS-product (het ‘apparaat”) of een pc kan zijn geleverd. Door de software te downloaden, te installeren of anderszins te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dient u de software niet te downloaden, te installeren of anderszins te gebruiken. Als u de software hebt verkregen op tastbare media (bijvoorbeeld op cd) en u niet de gelegenheid kreeg deze licentie te lezen en niet akkoord gaat met de voorwaarden, komt u in aanmerking voor terugstorting van het eventueel betaalde aanschafbedrag voor de software indien de software ongebruikt met betalingsbewijs wordt geretourneerd binnen 30 dagen na aanschaf.
 
1. Licentieverlening. Deze overeenkomst geeft u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om een (1) kopie van de betreffende software te installeren en te gebruiken op het apparaat of op een PC, afhankelijk van wat van toepassing is, in objectcode-indeling volgens de instructies in de gebruikershandleiding en uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. De Software is ‘in gebruik’ wanneer deze in het tijdelijke of permanente geheugen (bijv. RAM, vaste schijf) van de PC of het apparaat is geladen.
 
2. Eigendom. U wordt een licentie voor het gebruik van de software, niet de software zelf, verkocht. Deze overeenkomst geeft u alleen de rechten voor het gebruik van de software; u verwerft geen andere rechten op de software, expliciet of impliciet, dan de in de overeenkomst vermelde. Philips en diens licentieverstrekkers behouden zich alle rechten, titel en belangen in de software voor, met inbegrip van patenten, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten die hierin zijn opgenomen. De software wordt beschermd door wetgeving inzake auteursrechten, internationale verdragen en overige wetgeving inzake intellectueel eigendom. Het is u derhalve niet toegestaan de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPS te kopiëren, voor zover in dit document niet anders bepaald, afgezien van één (1) reservekopie van de software. U mag geen drukwerk die bij de software wordt geleverd kopiëren en niet meer dan één (1) exemplaar van de in elektronische vorm geleverde gebruikersdocumentatie afdrukken. Het is echter toegestaan één (1) kopie van het drukwerk te maken als reserve.
 
3. Licentiebeperkingen. Voor zover in dit document niet anders bepaald, is het verhuren, leasen, in sublicentie verstrekken, verkopen, cederen, uitlenen of anderszins overdragen van de software niet toegestaan. U mag de software niet reverse-engineeren of decompileren of toestaan dat een derde dit doet, voor zover de van toepassing zijnde wetgeving de voorgaande bepaling niet uitdrukkelijk verbiedt. U mag geen productidentificaties, mededelingen inzake auteursrechten of andere markeringen of restricties betreffende eigendom verwijderen van de software. Alle titels, handelsmerken en auteursrechten en mededelingen inzake beperkte rechten dienen te worden gereproduceerd op uw reservekopie van de software. Het is niet toegestaan de software te modificeren of aan te passen, de software samen te voegen met een ander programma of afgeleide werken te creëren die zijn gebaseerd op de software.
 
4. Disclaimer. De software is ontworpen om u te helpen bij het overdragen van materiaal waarvan u de auteursrechthebbende bent of waarvoor de auteursrechthebbende u toestemming heeft gegeven om het materiaal te pakken en over te dragen. Als u niet de auteursrechthebbende bent of van de auteursrechthebbende geen toestemming hebt gekregen om het materiaal te pakken en over te dragen, is het mogelijk dat u de auteursrechtwetgeving overtreedt en dat u verplicht bent tot betaling van een schadevergoeding of dat er ander redres tegen u mogelijk is. Als u niet zeker weet wat uw rechten zijn, dient u contact op te nemen met uw juridisch adviseur. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor een rechtmatig en verantwoordelijk gebruik van de software.
 
5. Disclaimer derden en beperkingen WM-DRM. WM-DRM: Contentproviders gebruiken de digital rights management-technologie van Microsoft voor Windows Media (‘WM-DRM’) ter bescherming van de integriteit van hun content (‘beveiligde content’), zodat misbruik van hun intellectuele eigendom inzake de content, waaronder de auteursrechten, kan worden voorkomen. Delen van deze Software en andere applicaties van derden (de WM-DRM-software) gebruiken WM-DRM voor het overdragen of afspelen van beveiligde content. Wanneer om de beveiliging van de WM-DRM-software is heengewerkt, kunnen de eigenaren van beveiligde content (‘beveiligde-contenteigenaren’) Microsoft verzoeken om intrekking van het recht van de WM-DRM-software om beveiligde content te kopiëren, weer te geven, over te dragen en/of af te spelen. Bij intrekking kan de WM-DRM-software nog wel onbeveiligde content afspelen. Er wordt een lijst van ingetrokken WM-DRM-software naar uw PC verzonden telkens wanneer u een licentie voor beveiligde content via het internet downloadt. Microsoft kan, in combinatie met deze licentie, ook namens beveiligde-contenteigenaren intrekkingslijsten naar uw PC downloaden. Soms kunnen beveiligde-content-eigenaren van u verlangen dat u bepaalde WM-DRM-componenten die met deze software worden meegeleverd bijwerkt (‘WM-DRM-upgrades’) voordat u toegang heeft tot de content daarvan. Wanneer u die content probeert af te spelen, zal de door Microsoft ontwikkelde WM-DRM-software u informeren dat er een WM-DRM-upgrade vereist is en uw toestemming vragen voordat de WM-DRM-upgrade wordt gedownload. Het is mogelijk dat door derden gebruikte WM-DRM-software hetzelfde doet. Als u niet akkoord gaat met de upgrade, zult u geen toegang kunnen krijgen tot de content waarvoor de WM-DRM-upgrade vereist is; wel zult u nog toegang kunnen krijgen tot onbeveiligde content en beveiligde content waarvoor de upgrade niet vereist is.
 
6. Open source-software. (a) Deze software kan software bevatten die aan open-source voorwaarden onderworpen zijn, zoals vermeld in de documentatie bij dit Apparaat. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op zulke software als zodanig. (b) Uw licentierechten onder deze Overeenkomst bevatten geen rechten voor het gebruiken, verspreiden of maken van afgeleide werken van de software op manieren waardoor de software aan de open source-voorwaarden onderworpen zou zijn. ‘Open source-voorwaarden’ zijn voorwaarden van enige licentie die direct of indirect (1) verplichtingen voor SPS creëren of impliceren met betrekking tot de software en/of afgeleide werken daarvan; of (2) rechten of immuniteiten geven of impliceren aan derden onder de intellectuele-eigendomsrechten in de software of afgeleide werken daarvan.
 
7. Beëindiging. Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer de software wordt geïnstalleerd of voor het eerst wordt gebruikt, en eindigt (i) op een door SPS bepaald moment wanneer u enige voorwaarde van deze overeenkomst niet nakomt; of (ii) wanneer u alle kopieën van de software en gerelateerde materialen die SPS u onder deze licentie verstrekt vernietigt. De rechten van SPS en uw verplichtingen blijven van kracht wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd.
 
8. Upgrades. SPS kan naar eigen goeddunken upgrades voor de software beschikbaar maken door ze op een website te zetten of op een andere wijze. Zulke upgrades kunnen onderhevig zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst of het kan vereist zijn dat u akkoord gaat met een andere overeenkomst.
 
9. Support. SPS is niet verplicht technische of andere ondersteuning (‘support’) voor de software te verlenen. Indien SPS wel support verleent, dan gelden hiervoor afzonderlijke voorwaarden die tussen u en SPS worden overeengekomen.
 
10. Beperkte softwaregarantie. SPS biedt de software in de geleverde staat aan zonder enige garantie, met uitzondering van de garantie dat de software in afdoende mate zal werken zoals beschreven in de documentatie die bij de software wordt geleverd, voor een periode van negentig (90) dagen nadat u de software downloadt, installeert of gebruikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De volledige verantwoordelijkheid van SPS en uw enige verhaalsmogelijkheid inzake deze garantie is, naar keuze van SPS, (i) het retourneren van het bedrag dat u voor de software hebt betaald (indien van toepassing); of (b) het repareren of vervangen van de software indien deze niet voldoet aan de hierin omschreven garantie en deze met een betalingsbewijs aan SPS wordt geretourneerd. Deze beperkte garantie geldt niet indien het softwaredefect het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing. Alle eventuele vervangende software wordt gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie of voor dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Deze beperkte garantie geldt niet voor u indien de software u kosteloos voor evaluatie werd aangeboden.
 
11. Geen andere garanties. Voor zover hierboven niet anders bepaald, geven Philips en diens licentieverstekkers geen garantie dat de software foutvrij en ononderbroken zal werken of aan uw vereisten zal voldoen. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie van de softwarevoor de beoogde doelstellingen, en voor de installatie en het gebruik van de software en de daarmee verkregen resultaten. Voor zover de wet toestaat, wijzen Philips en diens licentieverstrekkers alle expliciete en impliciete garanties van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en nauwkeurigheid en volledigheid van de resultaten met betrekking tot de software en de bijbehorende materialen. Er is geen garantie tegen inbreuk. SPS garandeert niet dat u beveiligde content zult kunnen downloaden, kopieren, opslaan, weergeven, overdragen en/of afspelen.
 
12. Beperking van aansprakelijkheid. Onder geen enkele omstandigheid zijn SPS of diens licentieverstrekkers aansprakelijk voor enige gevolgschade of speciale, indirecte, incidentele of punitieve schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving of verlies van inkomsten, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsgegevens, verlies van gegevens, verlies van gebruik of enig ander geldelijk verlies, ook indien Philips of diens licentieverstrekkers vooraf op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Philips of diens licentievestrekkers voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst meer bedragen dan het bedrag dat u voor de software hebt betaald, of vijf euro (5,00), afhankelijk van welk bedrag hoger is.
 
13. Handelsmerken. Sommige van de producten en namen die in deze overeenkomst worden gebruikt, de software en de gedrukte documentatie kunnen handelsmerken van Philips, diens licentieverstrekkers of andere derden bevatten. Het is u niet toegestaan zulke handelsmerken te gebruiken.
 
14. Export. Het is u niet toegestaan de software direct of indirect (weder) uit te voeren naar enig land waarvoor door de V.S. verstrekte exportlicenties of een andere vorm van toestemming van de regering van de Verenigde Staten is vereist, tenzij u vooraf de juiste licentie of de juiste toestemming hebt verkregen. Door de software te downloaden of te installeren, geeft u aan in te stemmen met deze exportbepaling.
 
15. Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar u zich bevindt, ongeacht beginselen van conflicterend recht. Eventuele geschillen tussen u en SPS betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank in het land waar u zich bevindt.
 
16. Algemeen. Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en SPS en neemt de plaats in van enige voorgaande toezegging, verbintenis of andere communicatie of reclame met betrekking tot de software en de gebruikersdocumentatie. Als enig deel van de overeenkomst niet geldig wordt verklaard, dan blijft de rest van de overeenkomst onverkort van kracht. Deze overeenkomst heeft geen invloed op de wettelijke rechten van enige partij die als consument optreedt.
 

December 2010
Ik ga niet akkoord
Download