Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Nastavenia

Režim nastavení

V režime nastavení môžete meniť a upravovať rôzne nastavenia podľa svojich požiadaviek.

VoiceTracer settings overview

Spustenie režimu nastavení

  1. V režime zastavenia otvorte panel nastavení stlačením pravého funkčného tlačidla VoiceTracer settings icon.

  2. Stlačením tlačidla nahrávania vyberte položku All settings (Všetky nastavenia).

Prechod medzi nastaveniami

  • Použite tlačidlá na pohyb nahor/dolu.

Výber nastavenia

  • Stlačte tlačidlo nahrávania.

Nastavenia nahrávania

VoiceTracer recording settings
Scene (Scenár)

Scenár vyberajte podľa konkrétnych situácií nahrávania, napr. prednáška alebo rozhovor. Každý scenár má preddefinované nastavenia (napríklad formát alebo citlivosť mikrofónu), ktoré nemožno zmeniť. Ak chcete nastavenia scenára zmeniť, je potrebné vybrať vlastný scenár, v ktorom môžete jednotlivé nastavenia definovať podľa svojich požiadaviek.

Format (Formát)

Formát nahrávky vyberte podľa konkrétnych situácií nahrávania.

Mic sensitivity (Citlivosť mikrofónu)

Citlivosť mikrofónu prístroja VoiceTracer môžete upravovať. Citlivosť vyberte podľa šumu na pozadí, počtu nahrávaných zdrojov zvuku a vzdialenosti medzi zdrojom a mikrofónmi.

Limiter (Obmedzovač)

Aktivovaním tejto funkcie zabránite tomu, aby zvukový vstup prekročil maximálnu úroveň hlasitosti. Ak nahrávka zrazu prekročí maximálnu úroveň hlasitosti, citlivosť mikrofónu sa automaticky zníži.

Mic selection (Výber mikrofónu)

Vyberte, či chcete na nahrávanie používať mikrofón na vzdialené nahrávanie alebo mikrofón s rozsahom 360°.

Noise cut (Redukcia šumu)

Zapnutím funkcie redukcie šumu znížite šum na pozadí počas nahrávania. Týmto spôsobom môžete dosiahnuť jasnejší zvuk najmä u zvukových nahrávok.

Wind filter (Filter zvukov vetra)

Aktivovaním filtra zvukov vetra môžete znížiť hlasitosť zvukov vetra pri nahrávaní vo veľmi veternom prostredí.

Folder (Priečinok)

Vyberte priečinok, do ktorého chcete nahrávku uložiť.

Voice activation (Aktivácia hlasom)

Aktivácia hlasom slúži na spustenie nahrávania, keď začnete rozprávať. Keď rozprávať prestanete, prístroj automaticky pozastaví nahrávanie po troch sekundách ticha. Obnoví sa, až keď znova prehovoríte.

Edit mode (Režim úprav)

Vyberte, čo sa má stať, keď budete upravovať nahrávku.

Pre-recording (Predbežné nahrávanie)

Keď je funkcia predbežného nahrávania povolená, prístroj začne nahrávať niekoľko sekúnd pred udalosťou.

Timer (Časovač)

S použitím funkcie časovača môžete nahrávanie spustiť automaticky v nastavený dátum a nastavený čas. Môžete tiež vybrať, kedy má nahrávanie skončiť.

Auto divide (Automatické rozdeľovanie)

Počas nahrávania funkcia automatického rozdeľovania automaticky rozdeľuje aktuálnu nahrávku a ukladá nový súbor každých 15, 30 alebo 60 minút.

Auto bookmark (Automatické záložky)

Funkcia automatických záložiek automaticky vytvára záložky vo vopred nastavených časových intervaloch.

External input (Externý vstup)

Výberom z rôznych zdrojov vstupu si zaistíte maximálnu kvalitu nahrávky pre konkrétne situácie nahrávania.

Nastavenia prehrávania

VoiceTracer playback settings
Play mode (Režim prehrávania)

Môžete vyberať medzi rôznymi možnosťami prehrávania.

Equalizer (Ekvalizér)

Môžete vyberať z možností ekvalizéra pre klasickú hudbu, džez, pop alebo rock.

ClearVoice

Aktivovaním funkcie ClearVoice dosiahnete vyššiu kvalitu prehrávania. Dynamické zdôraznenie v tichých pasážach pomáha dosiahnuť lepšiu zrozumiteľnosť tichých hlasov.

Nastavenia prístroja

VoiceTracer device settings
Language (Jazyk)

Zo zoznamu jazykov vyberte požadovaný jazyk prístroja. Jazyk môžete kedykoľvek zmeniť.

Brightness (Jas)

Jas obrazovky môžete upraviť podľa svojich požiadaviek.

Backlight (Podsvietenie)

Čas podsvietenia môžete skrátiť, aby ste šetrili energiu batérie prístroja VoiceTracer. Ak počas vopred nastaveného časového intervalu nebudete s prístrojom manipulovať, podsvietenie sa automaticky vypne.

Date & time (Dátum a čas)

Systémový dátum a čas v prístroji je možné kedykoľvek zmeniť. Dátum a čas môžete nastaviť pomocou tlačidiel na pohyb dopredu a dozadu a na pohyb nahor a dolu.

Recording light (Indikátor nahrávania)

Keď indikátor nahrávania aktivujete, bude počas nahrávania svietiť indikátor LED nahrávania/stavu červeno.

Auto Off (Automatické vypnutie)

Vyberte čas automatického vypnutia prístroja, ak s ním nemanipulujete.

Device sounds (Zvuky prístroja)

Vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť zvuky prístroja, napríklad zvuky klávesov alebo zvuk pri zapnutí/vypnutí.

Select storage (Výber úložiska)

Vyberte, či chcete nahrávky ukladať do interného úložiska prístroja alebo na externú pamäťovú kartu.

Format storage (Formátovanie úložiska)

S použitím tejto funkcie môžete naformátovať interné úložisko prístroja alebo pamäťovú kartu a vymazať všetky dáta. Ďalšie informácie nájdete v časti Resetovanie dát.

Reset settings (Resetovanie nastavení)

Nastavenia ponuky môžete resetovaním uviesť do predvoleného stavu, v ktorom boli pri zakúpení a prvom zapnutí prístroja. Ďalšie informácie nájdete v časti Resetovanie nastavení.

Information (Informácie)

Môžete zobraziť rôzne informácie o prístroji, napríklad veľkosť pamäte, ktorá je k dispozícii, alebo verziu firmvéru.