Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Wprowadzenie

Ostrzeżenie

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed podłączeniem urządzenia VoiceTracer (patrz Instrukcje bezpieczeństwa).

Ładowanie akumulatora

 • Naładuj wbudowany akumulator przed pierwszym włączeniem lub jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.

 • Jeżeli akumulator jest całkowicie wyładowany i urządzenie wyłącza się, ładuj akumulator przez pewien czas przed ponownym włączeniem.

 • Kompletny cykl ładowania trwa około 3 godzin.

 • Urządzenie należy ładować co 6 miesięcy, nawet gdy nie jest używane, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu baterii (głębokie rozładowanie).

Uwaga

 • Przed naładowaniem akumulatora za pośrednictwem komputera upewnij się, że komputer jest włączony.

 • Ręczna obsługa urządzenia nie jest możliwa, gdy jest ono podłączone do komputera.

 • Jeżeli wyświetli się ikona niskiego poziomu naładowania akumulatora VoiceTracer battery icon, należy niezwłocznie naładować urządzenie.

 • Jeżeli zamiast zasilacza do ładowania urządzenia korzystasz z komputera, szybkość ładowania może zmniejszyć się z uwagi na niższy prąd ładowania. Do szybkiego ładowania należy używać zasilacza USB (nie jest dołączony do zestawu).

VoiceTracer USB connect

X Na ekranie wyświetli się ikona ładowania akumulatora. Dioda nagrywania/stanu będzie błyskać na pomarańczowo przez kilka sekund.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie i wyłączanie urządzenia:

 • Przesuń w dół i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk włączania po prawej stronie urządzenia.

VoiceTracer power switch

Blokada klawiszy

Możesz zablokować urządzenie, gdy jest aktywne, aby uniknąć niepożądanego działania lub dostępu.

Blokowanie urządzenia:

 • Przesuń przycisk włączania po lewej stronie urządzenia w górę, do symbolu blokady.

  X Symbol blokady wyświetli się na chwilę na ekranie.

  X Od teraz wszystkie przyciski są zablokowane.

Odblokowanie urządzenia:

 • Przesuń przycisk włączania w dół.

  X Symbol odblokowania wyświetli się na chwilę na ekranie.

Podłączenie do urządzenia

Rejestrator można wykorzystywać jako urządzenie pamięci masowej USB służące do wygodnego przechowywania, tworzenia kopii zapasowych i przenoszenia plików. Podłącz urządzenie do komputera, korzystając z kabla USB. Rejestrator zostanie automatycznie rozpoznany jako urządzenie pamięci masowej. Nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania.

Więcej informacji na temat podłączania urządzenia do komputera, patrz rysunek w części Ładowanie akumulatora.

Ostrzeżenie

Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Może spowodować to utratę danych.

Uwaga

Ręczna obsługa urządzenia nie jest możliwa, gdy jest ono podłączone do komputera.

Ustawienie daty i godziny

W dowolnej chwili możesz zmienić datę i godzinę oraz format godziny.

 1. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny VoiceTracer settings icon w trybie zatrzymania, aby otworzyć panel ustawień.

 2. Naciśnij przycisk nagrywania, aby wybrać opcję Wszystkie ust..

 3. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny, aby przejść do ustawień urządzenia.

 4. Za pomocą przycisku strzałki w dół przejdź do menu Data i godzina, a następnie naciśnij przycisk nagrywania, aby potwierdzić.

 5. Naciśnij przyciski strzałek w górę/w dół, aby przejść do żądanych ustawień Data, Format daty i Godzina. Użyj przycisków Do przodu i Do tyłu, aby zmienić dane ustawienie.

 6. Naciśnij przycisk nagrywania, aby potwierdzić ustawienia.

 7. Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu trybu zatrzymania.

Ustawienie języka urządzenia

W dowolnej chwili możesz zmienić język urządzenia.

 1. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny VoiceTracer settings icon w trybie zatrzymania, aby otworzyć panel ustawień.

 2. Naciśnij przycisk nagrywania, aby wybrać opcję Wszystkie ust..

 3. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny, aby przejść do ustawień urządzenia.

 4. Naciśnij przycisk nagrywania, aby wybrać Język.

 5. Skorzystaj z przycisków strzałek w górę/w dół, aby przejść do żądanego języka. Następnie naciśnij przycisk nagrywania w celu potwierdzenia wyboru.

 6. Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu trybu zatrzymania.