Skip to main content

VoiceTracer (DVT4110, DVT6110, DVT7110, DVT8110)

Ustawienia

Tryb ustawień

W trybie ustawień możesz zmienić i dostosować rozmaite ustawienia w zależności od preferencji.

VoiceTracer settings overview

Włączanie trybu ustawień

  1. Naciśnij prawy przycisk funkcyjny VoiceTracer settings icon w trybie zatrzymania, aby otworzyć panel ustawień.

  2. Naciśnij przycisk nagrywania, aby wybrać opcję Wszystkie ust..

Przechodzenie pomiędzy ustawieniami

  • Korzystaj z przycisków strzałek w górę/w dół.

Wybór ustawienia

  • Naciśnij przycisk nagrywania.

Ustawienia nagrywania

VoiceTracer recording settings
Scena

Wybierz scenę odpowiadającą warunkom nagrywania, np. wykład lub wywiad. Każda scena ma wstępnie wybrane ustawienia, takie jak format lub czułość mikrofonu, których nie można zmienić. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia sceny, musisz wybrać scenę Niestandardowa. Pozwala ona dostosować każde ustawienie do swoich preferencji.

Format

Wybierz format nagrywania w zależności od warunków.

Czułość mikrof.

Dostosuj czułość mikrofonu urządzenia VoiceTracer. Wybierz ustawienie w zależności od hałasu w tle, liczby źródeł nagrywanego dźwięku i odległości od źródła dźwięku do mikrofonu.

Ogranicznik

Włącz tę funkcję, aby zapobiec przesterowaniu nagrań w wyniku przekroczenia maksymalnego poziomu głośności źródła dźwięku. Jeżeli nagranie nagle przekroczy maksymalny poziom głośności, nastąpi automatyczne zmniejszenie czułości mikrofonu.

Wybór mikrofonu

Wybierz, czy do nagrywania używany ma być mikrofon zoom (kierunkowy), czy też mikrofony 360°.

Redukcja hałasu

Włącz funkcję redukcji hałasu, aby zmniejszyć hałas w tle podczas nagrywania. Dzięki temu nagrania dźwiękowe brzmią wyraźniej.

Filtr szumu wiatru

Włącz filtr szumu wiatru, aby zmniejszyć poziom hałasu podczas nagrywania w bardzo wietrznym miejscu.

Folder

Wybierz folder, w którym chcesz zapisywać nagrania.

Aktywacja głosowa

Skorzystaj z aktywacji głosowej, aby urządzenie rozpoczynało nagrywanie, gdy zaczniesz mówić. Gdy przestaniesz mówić, po trzech sekundach ciszy urządzenie automatycznie wstrzyma nagrywanie. Wznowienie nastąpi po ponownym wykryciu mowy.

Tryb edycji

Wybierz, co się stanie po edycji nagrania.

Bufor przed nagr.

Po włączeniu funkcji bufora przed nagrywaniem urządzenie rozpocznie nagrywanie kilka sekund przed zdarzeniem.

Opóźnienie czasowe

Skorzystaj z funkcji opóźnienia czasowego, aby automatycznie rozpocząć nagrywanie w ustalonym dniu i o ustalonej godzinie. Możesz również wybrać, kiedy zakończyć nagrywanie.

Automat. podział

Po włączeniu funkcji automatycznego podziału podczas nagrywania urządzenie automatycznie podzieli i zapisze bieżące nagranie jako nowy plik po upływie każdych 15, 30 lub 60 minut.

Automat. zakładka

Skorzystaj z tej funkcji, aby automatycznie wstawiać zakładki w ustalonych odstępach czasu.

Wejście zewnętrzne

Wybierz źródło dźwięku, aby zapewnić jak najlepszą jakość nagrania w zależności od sytuacji.

Ustawienia odtwarzania

VoiceTracer playback settings
Tryb odtwarz.

Wybierz ustawienia spośród różnych opcji odtwarzania.

Korektor

Wybierz jedną z opcji korektora: Klasyczny, Jazz, Pop lub Rock.

ClearVoice

Włącz funkcję ClearVoice, aby uzyskać lepszą jakość odtwarzania. Dynamiczne uwypuklanie cichych fragmentów poprawia rozumienie wyciszonych głosów.

Ustawienia urządzenia

VoiceTracer device settings
Język

Wybierz żądany język urządzenia z listy języków. Język można zmienić w dowolnej chwili.

Jasność

Dostosuj jasność ekranu w zależności od wymagań.

Podświetlenie

Możesz zmniejszyć czas podświetlania ekranu, aby wydłużyć czas pracy urządzenia VoiceTracer. Podświetlenie wyłącza się automatycznie po ustawionym okresie bezczynności.

Data i godzina

W dowolnej chwili możesz zmienić datę i godzinę systemu w urządzeniu. Do ustawiania daty i godziny służą przyciski Do przodu, Do tyłu, przycisk strzałki w górę i przycisk strzałki w dół.

Lampka sygnalizująca nagrywanie

Jeżeli włączysz lampkę sygnalizującą nagrywanie, dioda nagrywania/stanu będzie świecić na czerwono podczas nagrywania.

Automatyczne wył.

Ustaw czas, po jakim urządzenie automatycznie wyłączy się w razie braku aktywności.

Dźwięki urządzenia

Wybierz, czy chcesz słyszeć dźwięki urządzenia, takie jak dźwięki przycisków lub dźwięk włączania i wyłączania urządzenia.

Wybierz pamięć

Wybierz, czy chcesz, aby nagrania były zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia, czy też na zewnętrznej karcie pamięci.

Formatowanie pamięc

Skorzystaj z tej funkcji, aby sformatować pamięć wewnętrzną urządzenia lub kartę pamięci oraz usunąć wszystkie dane. Więcej informacji, patrz Resetowanie danych.

Zresetuj ustawienia

Urządzenie pozwala zresetować ustawienia menu do stanu domyślnego – stanu po zakupie i pierwszym uruchomieniu. Więcej informacji, patrz Zresetuj ustawienia.

Informacje

Wyświetl różne informacje na temat swojego urządzenia, takie jak dostępna pamięć lub wersja oprogramowania układowego.